Trường TH Trần Quang Diệu

TT. Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định